Khoen có Bass may
Kích thước: 191ly
Mã số : TTFPL009-1
Màu : Đen