Khoen có kim gài
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TTFPL013
Màu : Nhiều màu