Khoen tăng đưa
Kích thước: 21ly
Mã số : TTFPL020-1
Màu : Cập nhật sau